Odbierane odpady medyczne
i weterynaryjne:
 • 18 Odpady medyczne i weterynaryjne
 • 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 • 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 • 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
 • 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
 • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
 • 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
 • 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
 • 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
 • 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
 • 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
 • 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
 • 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
 • 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
 • 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
 • 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
 • 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
 • 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
Powered by:
datlab